Proxima Nova

Proxima_Nova_2

Krój został zaprojektowany w 1994 roku pod nazwą Zanzibar w trzech grubościach i sześciu odmianach.

Pod koniec roku 2000 Mark Simonson rozbudował rodzinę o kolejne grubości i zmienił nazwę kroju na Proxima Sans.

Kolejna edycja powstała w roku 2003 składała się już z siedmiu fontów o różnej grubości  (wraz dopasowanymi do nich odmianami italic) i trzech wariantów szerokości. Po raz trzeci zmieniono nazwę na Proxima Nova.

Ta ogromna 42 odmianowa rodzina została przygotowana w formacie OpenType i została wyposażona w takie funkcje jak:

  • bogata tablica znaków dla europy zachodniej, środkowej i wschodniej;
  • kapitaliki;
  • cyfry proporcjonalne i nautyczne;
  • ułamki zwykłe;
  • liczebniki (liczby porządkowe dla języka angielskiego);
  • warianty stylistyczne;
  • znaki alternatywne;
  • ligatury;
  • indeksy dolne i górne;
  • symbole i ozdobniki.

Posiadamy ten krój w ofer­cie han­dlo­wej w cenie od 29$ netto za odmianę, lub w cenie 644$ netto za pełną rodzinę.

Font ofe­ru­jemy z pol­ską fak­turą VAT, prze­li­cza­jąc ceny według kursu sprze­daży waluty publi­ko­wa­nego przez NBP w dniu zamówienia.

Zamó­wie­nia pro­simy skła­dać mailowo kontakt@fajnefonty.pl lub poprzez for­mu­larz kon­taktu na stro­nie głównej.