Georgia Pro

Georgia została zaprojektowana w 1996 roku, wcho­dząc w skład zestawu bez­płat­nych kro­jów do zasto­so­wań inter­ne­to­wych. Ich wydawcą była firma Micro­soft która od tam­tej pory dołą­czała je do kolej­nych wer­sji sys­te­mów ope­ra­cyj­nych a także zezwo­liła na ich bez­płatne uży­cie w sys­te­mach innych pro­du­cen­tów.
Pro­jekt Mat­thew Car­tera który został wzbo­ga­cony o mistrzow­ski hin­ting przez Tho­masa Rick­neya stał się nie tylko nie­do­ści­gnio­nym wzor­cem jako­ści ekra­no­wej ale i bogac­twa obsłu­gi­wa­nych zakre­sów języ­ko­wych.

Wraz roz­wo­jem prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych posze­rzono rów­nież ich moż­li­wo­ści typo­gra­ficzne. Dodano obsługę fon­tów webo­wych (które nie muszą już być zain­sta­lo­wane na kom­pu­te­rze użyt­kow­nika) a także obsługę funk­cji zecer­skich Open­Type.
W listo­pa­dzie 2011 miała swoją pre­mierę nowa edy­cja Georgii w wer­sji Open­Type Pro przy­go­twana przez Stevena Mattesona przy współ­pracy Tho­masa Rick­neya. Dzięki part­ner­stwu firm Font Bureau, Car­ter & Cone oraz Mono­type Ima­ging, powstała nowa wer­sja kroju. Wzbo­ga­cono go nie tylko o obsługę kolej­nych zakre­sów języ­ko­wych (w tym pełne wspar­cie dla cyry­licy i greki) ale przede wszyst­kim roz­sze­rzono ilość odmian z pod­sta­wo­wych czte­rech, aż do dwu­dzie­stu (w tym odmiany con­den­sed), dodano funk­cje zecer­skie Open­Type (jak choćby: kapi­ta­liki, liga­tury, warianty sty­li­styczne i alter­na­tywne, cyfry pro­por­cjo­nalne, nautyczne i tabe­la­ryczne, ułamki oraz sym­bole).
Po raz kolejny pod­dano Georgię opty­ma­li­za­cji pod wzglę­dem hin­tingu bio­rąc pod uwagę nie tylko zasto­so­wa­nie na ekra­nie kom­pu­te­rów ale i table­tów oraz smart­fo­nów. Mistrzow­skie wyko­na­nie hin­tingu umoż­li­wia płynne ska­lo­wa­nie pod­glądu i dosko­nałą czy­tel­ność zarówno w ukła­dzie pio­no­wym jak i pozio­mym.
Georgia Pro dys­try­bu­owana jest w wer­sji desk­to­po­wej przez Font­Bu­reau, zaś w wer­sji webo­wej przez ser­wis www.webtype.com
Dostępny jest wzor­nik interaktywny na stronie: http://georgiaverdana.com/
Jak rów­nież spe­cy­fi­ka­cje w for­ma­cie PDF: