Chopin Script

Prezentacja wariantów alternatywnych w foncie Chopin Script

Krój Chopin Script zaprojektowany przez Dietera Steffmana, jest pięknym krojem kaligraficznym.

Na pewno znajdzie on wiele zastosowań nie tylko w przypadku zaproszeń, dyplomów czy życzeń świątecznych.

Pierwotną wer­sję można bez­płat­nie pobrać ze strony DaFont.com.

W spra­wie wer­sji zlo­ka­li­zo­wa­nej pro­szę o kon­takt mailowy na adres kontakt@fajnefonty.pl

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju dorysowałem wiele zna­ków alter­na­tyw­nych które można zmie­niać wedle uznania.

Oprócz polskich znaków uzupełniłem kodowania dla europy zachod­niej i środ­ko­wej, dodałem ker­ning par oraz funk­cje zecer­skie OpenType.